Επικοινωνία

Γραφείο Λευκωσία - Nicosia Office

Λεωφόρος Αθαλάσσας 176, 2ος όροφος, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος / Athalassas Avenue, 176, 2nd Floor, 2025 Strovolos, Nicosia, Cyprus

E-mail: info@dpapadakis.eu


Τηλέφωνο:

22317878

Φαξ:

22317870

Γραφείο Βρυξέλλες - Brussels Office

E-mail: demetris.papadakis@europarl.europa.eu 


Τηλέφωνο:

+3222845604

Φαξ:

+3222849604